• Centrum pre deti a rodiny Pečeňady je umiestnený v bývalom kaštieli grófa Štefana Majlátha, ktorý tu býval do roku 1945.
  • V roku 1949 sa začali úpravy na budove, ktorá bola určená pre ťažko vychovateľnú mládež.
  • 8. novembra 1950 bol zriadený detský domov s kapacitou 50 detí.
  • Ďalšie úpravy prebehli v roku 1973, kedy detský domov prešiel na bunkový systém. Kapacita zariadenia v tomto období bola 63 detí.
  • V takomto bunkovom systéme fungoval detský domov až do roku 2001, kedy sa uskutočnila transformácia internátneho typu na samostatné skupiny.
  • Od 01. januára 2019 v rámci zásadných zmien zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele nastali zmeny aj vo fungovaní detských domovov. Zmenil sa aj názov detských domovov na centrá pre deti a rodiny. Náš detský domov nesie názov Centrum pre deti a rodiny Pečeňady.